Viri in literatura

Zapis Fani Nolimal, 2020

Natisni

Fani Nolimal

doktorica znanosti, pedagoška svetovalka, profesorica pedagogike

* 1. 1. 1962, Ljubljana

Območje delovanja: Ljubljana, Šmartno pri Litiji

Povzetek: Od leta 1995 zaposlena na Zavodu RS za šolstvo, sprva kot višja pedagoška svetovalka za kombinirani pouk, nato vrsto let kot vodja oddelka za osnovno šolstvo, od leta 2019 kot vodja področne skupine za šolstvo narodnosti.

Vodila je več projektov državnega pomena, med njimi tudi zelo uspešen projekt bralne pismenosti. Je članica strokovnih združenj, nacionalnih delovnih skupin in aktivna udeleženka vsakoletnih strokovnih in znanstvenih konferenc s področja izobraževanja na državni in mednarodni ravni.

Osnovno šolo je obiskovala v letih 1968 – 1976 sprva v Veliki Štangi, nato v Šmartnem pri Litiji. Po osnovni šoli se je vpisala na Gimnazijo pedagoške smeri Ledina v Ljubljani, ki jo je uspešno zaključila leta 1980. Izobraževanje je nadaljevala na Pedagoški akademiji, smer razredni pouk, kjer je diplomirala leta 1982 in si pridobila naziv predmetna učiteljica razrednega pouka

Leta 1983 se je zaposlila na OŠ Zadobrova v Ljubljani. Po nekaj letih službovanja in opravljenem strokovnem izpitu se je vpisala na študij pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je ob delu uspešno zaključila leta 1992 in pridobila naziv profesorica pedagogike

Želja po pedagoškem raziskovanju jo je vodila na podiplomski študij pedagogike. Z uspešnim zagovorom doktorske disertacije o timskem poučevanju ga je zaključila leta 2005 in s tem pridobila naziv doktorica znanosti s področja pedagogike.

Leta 1995 se je, kot perspektivna pedagoška delavka, zaposlila na Zavodu RS za šolstvo. Prvih deset let je opravljala delo višje pedagoške svetovalke za kombinirani pouk in podružnične šole, od leta 2005 do leta 2019 je vodila Oddelek za osnovno šolo, sedaj vodi Področno skupino za šolstvo madžarske in italijanske narodnostne skupnosti.

V slovenskem šolskem prostoru sodi v ozek krog dobrih poznavalcev sistema osnovnošolskega izobraževanja. Je tudi zanimiva predavateljica in predana raziskovalka. Objavljenih ima nad 100 strokovnih in znanstvenih člankov, v soavtorstvu pa tudi nekaj monografij. V letih 1995-2019 je organizirala in s svojimi strokovnimi prispevki aktivno sodelovala na številnih simpozijih, konferencah, posvetih, seminarjih in delavnicah doma in na tujem. Uspešno je vodila nacionalni projekt Fleksibilni predmetnik, Oblike učne diferenciacije, Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Bila je tudi ena ključnih podpornic in ustanoviteljic Društva učiteljev podružničnih šol (DUPŠ) in članica strokovne skupine za pripravo Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. Je članica Ekspertne skupine za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi, članica Delovne skupine za pripravo izhodišč programa osnovne šole za odrasle. Izvedla je tudi nekaj vabljenih predavanj na nacionalnih in mednarodnih konferencah, namenjenim učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem s področja osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.

Izbor njenih strokovnih in znanstveno-raziskovalnih objav

 1. NOLIMAL, Fani et al. Kombinirani pouk včeraj, danes, jutri: didaktični priročnik, (Modeli poučevanja in učenja, Kombinirani pouk). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2001. 229 str., ilustr. ISBN 961-234-298-9. [COBISS.SI-ID 112205056]
 2. NOLIMAL, Fani. Kakovostne didaktične odločitve - posledica izkušenjskega učenja učiteljev. V: MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (ur.). Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. 2004, str. 629-640. [COBISS.SI-ID 599420]
 3. NOLIMAL, Fani. Analiza dejavnikov timskega dela v prvem razredu 9-letne osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. Nolimal], 2004. 397 f., [37] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 220372992]
 4. NOLIMAL, Fani. S fleksibilnim predmetnikom do večje avtonomije in strokovne odgovornosti: (Mednarodna primerjalna študija). Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, 2005, letn. 56, št. 4, str. 186-213. [COBISS.SI-ID 654716]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
 5. NOLIMAL, Fani. Osnovna šola. V: GABER, Slavko (avtor, urednik). Zakaj Finci letijo dlje?. 1. natis. Nova Gorica: Educa, Melior; v Ljubljani: Center za študij edukacijskih strategij - CEPS, Pedagoška fakulteta, 2006, str. 85-118. ISBN 961-6039-78-4. [COBISS.SI-ID 226697472]
 6. NOLIMAL, Fani. Fleksibilni predmetnik - nepotrebna novost ali priložnost za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šol?: referat na mednarodni znanstveni konferenci Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja, Žalec, 4. 4. 2009. Žalec: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 4. 4. 2009. [COBISS.SI-ID 2037378]  
 7. NOLIMAL, Fani. Modeli učne diferenciacije in individualizacije v teoriji, zakonodaji in praksi slovenskih osnovnih šol. Šolsko svetovalno delo: revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, ISSN 1318-8267, 2010, letn. 14, št. 3/4, str. 17-30, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1514108]
 8. NOLIMAL, Fani (urednik). Fleksibilni predmetnik - priložnost za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šol : [strokovna monografija]. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-234-989-[COBISS.SI-ID 257582080]
 9. NOLIMAL, Fani. Učna diferenciacija v teoriji in praksi osnovne šole. V: BEZIĆ, Tanja. Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole : priročnik. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2012, str. 98-114. [COBISS.SI-ID 1889404]
 10. NOLIMAL, Fani. Razvoj pismenosti osnovnošolcev - od izhodišč do empiričnih ugotovitev projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. V: NOVAKOVIĆ, Tanja (ur.), NOLIMAL, Fani (ur.). Bralna pismenost v vrtcu in šoli, Teoretska izhodišča in empirične ugotovitve, (Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja). 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013, str. 15-48. [COBISS.SI-ID 2166652]
 11. NOLIMAL, Fani (avtor, urednik), CANKAR, Gašper, DOUPONA, Marjeta, MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, PEČJAK, Sonja, POTOČNIK, Nataša. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja: evalvacijsko poročilo projekta. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. 92 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-03-0219-3. http://www.zrss.si/pdf/Evalvacijsko-porocilo-bralna-pismenost-2014.pdf. [COBISS.SI-ID 272766208]
 12. NOLIMAL, Fani. Promoting the development of gifted pupils and digital competence. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 136. [COBISS.SI-ID 2301820]
 13. NOLIMAL, Fani. Empowering learners through improving reading literacy and access to knowledge - the Slovenian story. V: BOZSIK, Viola. Improving literacy skills across learning : CIDREE Yearbook 2015. Budapest: HIERD, 2015, str. [78]-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 2425724]
 14. NOLIMAL, Fani. Kaj nam sporoča projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja?. V: MIKLAVČIČ, Mojca (ur.), BARLE LAKOTA, Andreja (ur.). Za dvig bralne pismenosti : zbornik prispevkov strokovnega tematskega razgovora na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, 7. februarja 2014. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. 2015, str. 45-50. [COBISS.SI-ID 2345596]
 15. NOLIMAL, Fani. Razvoj digitalnih kompetenc in bralne pismenosti v projektih Zavoda RS za šolstvo. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes?: zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut. cop. 2016, str. 51. [COBISS.SI-ID 2039170]
 16. NOLIMAL, Fani. Sodobne strategije (oblike) vodenja v teoriji in praksi: IV. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: vodenje ki (se) spreminja. Razvoj in perspektive vodenja v izobraževanju, Portorož, 4. 4. - 5. 4. 2017. Portorož: Šola za ravnatelje, 4. 4. 2017 - 5. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 2037122]
 17. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, NOLIMAL, Fani. Teachers' professional development in the context of a nation-wide project on reading literacy. V: SUÁREZ-LÓPEZ, Andrea (ur.). Program book of abstracts : Teachers and Teaching, 18th biennial conference, ISATT, Salamanca, 3-7 July 2017. Salamanca: [University of Salamanca]: [ISATT]. 2017, str. 118. [COBISS.SI-ID 65102178]
 18. NOLIMAL, Fani. Kurikularne spremembe: struktura kurikula, opredelitev predmetnika in podpora učencem na prehodih med stopnjami izobraževanja : Referat na 3. nacionalni znanstveni konferenci Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 25. 9. 2018. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 25. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 2036354]

Vabljeno predavanje na konferenci:

 1. NOLIMAL, Fani. Nastavno okruženje za nove generacije: materijalni standardi i didaktičke strategije: plenarno predavanje na stručnom skupu Jačanje kompetencija psihologa - rad s djecom s posebnim potrebama, Šibenik, 15. 9. 2017. Šibenik: Agencija za odgoj i izobraževanje, 15. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 2037890]
 2. NOLIMAL, Fani. Učno okolje za nadarjene: didaktični pristopi in strategije: plenarno predavanje na mednarodni konferenci Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi na področju vzgoje in izobraževanja, Ljubljana, 21. 9. 2017. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 2036098]

 Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž